انواع شال

شال حریر نخ sh152

شال حریر نخ sh152

200x70 ...

80,000 تومان
شال لمه sh79

شال لمه sh79

70x200 ...

75,000 تومان
68,000 تومان
شال ژاکارد sh81

شال ژاکارد sh81

4رنگ ...

72,000 تومان
65,000 تومان
شال اسلپ sh108

شال اسلپ sh108

75x200 ...

72,000 تومان
65,000 تومان
شال کریستال sh112

شال کریستال sh112

70x200 ...

78,000 تومان
72,000 تومان
شال کریستال sh113

شال کریستال sh113

70x200 ...

78,000 تومان
72,000 تومان
شال کریستال sh115

شال کریستال sh115

70x200 ...

78,000 تومان
72,000 تومان
شال کریستال sh116

شال کریستال sh116

70x200 ...

78,000 تومان
70,000 تومان
شال کریستال sh118

شال کریستال sh118

70x200 ...

78,000 تومان
72,000 تومان
شال نخی sh119

شال نخی sh119

70x200 ...

70,000 تومان
60,000 تومان
شال نخی sh120

شال نخی sh120

70x200 ...

70,000 تومان
62,000 تومان
شال نخی sh121

شال نخی sh121

4 رنگ ...

72,000 تومان
65,000 تومان
شال کریستال sh122

شال کریستال sh122

70x200 ...

83,000 تومان
75,000 تومان
شال نخی sh123

شال نخی sh123

70x180 ...

70,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh127

شال نخی sh127

70x180 ...

72,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh128

شال نخی sh128

70x180 ...

72,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh130

شال نخی sh130

70x200 ...

70,000 تومان
60,000 تومان
شال نخی sh131

شال نخی sh131

70x180 ...

70,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh132

شال نخی sh132

70x200 ...

30,000 تومان
شال پلیستر 133

شال پلیستر 133

3 رنگ ...

45,000 تومان
شال نخی sh134

شال نخی sh134

70x200 ...

72,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh135

شال نخی sh135

70x200 ...

72,000 تومان
64,000 تومان
شال نخی sh146

شال نخی sh146

70x200 ...

82,000 تومان
75,000 تومان
شال نخی sh147

شال نخی sh147

70x200 ...

68,000 تومان
60,000 تومان
شال نخی sh148

شال نخی sh148

70x200 ...

68,000 تومان
60,000 تومان
شال نخی sh149

شال نخی sh149

70x200 ...

68,000 تومان
60,000 تومان
شال نخی sh150

شال نخی sh150

70x200 ...

72,000 تومان
65,000 تومان
شال نخی sh153

شال نخی sh153

200x700 ...

72,000 تومان
شال کریستال sh72

شال کریستال sh72

قواره 190x70 ...

70,000 تومان
65,000 تومان
شال کریستال sh73

شال کریستال sh73

قواره 190x70 ...

70,000 تومان
65,000 تومان
شال کریستال sh74

شال کریستال sh74

قواره 190x70 ...

70,000 تومان
65,000 تومان
شال کریستال sh75

شال کریستال sh75

قواره 190x70 ...

70,000 تومان
65,000 تومان